ขายที่ดินท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ขายที่ดินท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ขาย ฿15,000 - ที่ดิน
KTD-18330

ขายที่ดินท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
+ ขนาดที่ดิน : ที่ดินมีหลายแปลง ขนาดตั้งแต่ 56 ตารางวา ถึง 22 ไร่
+ ราคาต่อตารางวา : 5,581 – 15,000 บาท
+ ราคาขาย : แล้วแต่ขนาดแปลงที่จะซื้อ (โปรดดูรายละเอียดต่าง ๆ จากรูปภาพประกอบ ซึงจะมีรายละเอียดของขนาดที่ดิน ราคา ตามลักษณะที่ดินที่แบ่งขาย)
+ ราคาประเมินกรมธนารักษ์ : 500 บาทต่อตารางวา
+ เงื่อนไขการโอน : ค่าโอน ผู้ซื้อ ผู้ขาย ออกคนละครึ่ง
+ เงื่อนไขการซื้อขาย : ก่อนมีการซื้อขายจริงต้องมีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย ตามราคาที่คู่สัญญากำหนด
+ สาธารณูปโภค : ไฟฟ้า น้ำประปา เข้าถึง
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
+ การเข้าถึงที่ดิน : จากถนนยางมะตอย ชม 3013 สายท่ารั้ว-ดอยสะเก็ด-ตลาดบ่อหิน เข้ามาทางถนนคอนกรีตกว้าง 6 เมตรประมาณ 600 เมตร ก็จะถึงที่ดิน
+ ลักษณะที่ดิน : เป็นที่ดินเตรียมทำเป็นที่ดินจัดสรร มีการวางผังแปลงไว้แล้วบางส่วน ตลอดจนวางแนวถนนเพื่อให้เข้าถึงที่ดินทุกแปลง
+ ระดับที่ดิน :ที่ดินมีการปรับถมแล้วนานหลายปีเสมอระดับถนน ดินอยู่ตัว พร้อมปลูกสร้างบ้านได้ทันที
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ทางเข้าที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แต่เมื่อแบ่งแปลงแล้วทิศทางจะเปลี่ยนไปตามรูปแปลงที่ดิน
+ ผังเมื่อง : อยู่ในเขตผังเมืองสีเขียว เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม หมายเลข 6.7
+ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน : เป็นที่ดินเตรียมทำการจัดสรร ปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
+ สภาพโดยรอบที่ดิน : ด้านทิศเหนือติดกับโครงการบ้านจัดสรร ส่วนด้านอื่น ๆ ที่ทุ่งนาและที่รกร้างว่างเปล่า
+ ความเหมาะสมของที่ดิน : เหมาะสำหรับทำเป็นที่ดินจัดสรรเพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัย เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งชุมชย การเดินทางสะดวกสามารถเข้าออกทางวงแหวนรอบ 3 ได้ หรือจะออกทางถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ดก็ได้ ไม่ไกลจากเซ็นทรัลเฟสติวัล
+ ประเภทของเอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน
+ มหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียน : มหาวิทยาลัยพายัพ 5 กิโลเมตร , โรงเรียนดาราวิทยาลัย 7 กิโลเมตร
+ ห้างสรรพสินค้า หรือ ตลาด : เซ็นทรัลเฟสติวัล 6 กิโลเมตร , ตลาดท่ารั้ว 2 กิโลเมตร , ตลาดบ่อหิน 3 กิโลเมตร , บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า 6 กิโลเมตร
+ โรงพยาบาล : โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 8 กิโลเมตร , โรงพยาบาลแมคคอมิค 7 กิโลเมตร , โรงพยาบาลกรุงเทพ 6 กิโลเมตร
+ สถานที่ราชการ : ศาลเยาวชนและครอบครัว 7 กิโลเมตร
+ สถานที่สำคัญอื่น ๆ : โฮมโปรสันทราย 5 กิโลเมตร ,
+ ราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียง : 6,000 – 15,000 บาทต่อตารางวา
+ ความเห็น : ด้วยทำเลที่ตั้ง และความพร้อมของสาธารณูปโภค ประกอบกับราคาที่ดินที่ไม่แพงสามารถจับต้องได้ ที่ดินบริเวณท่ารั้วจึงมีความต้องการสูง ซึ่งเป็นที่นิยมซื้อเพื่อทำการปลูกสร้างบ้าน ที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งด้านราคา ทำเล ขนาดที่ดินที่หลากหลาย เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ดิน เพราะลงทุนเพิ่มอีกไม่มาก สามารถแบ่งแปลงขายทำกำไรได้ทันที หรือนักเก็งกำไรที่ดินก็สามารถซื้อมาขายไปได้ในราคาที่สูงกว่าที่ซื้อมาเนื่องจากยังมีช่องว่างของราคาขายปลีกอยู่มากพอสมควร หรือคนที่ต้องการที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้าน ทั้งแบบแปลงเล็ก แปลงใหญ่ ที่ดินแปลงนี้ก็มีให้ท่านเลือกได้ตามรูปแบบที่ท่านต้องการ
Land for sale in Tha Rua, Tambon San Pu Loei, Doi Saket District Chiang Mai Province
+ Land size: There are many plots of land from 56 square wah to 22 rai.
+ Price per square wah: 5,581 – 15,000 baht
+ Selling price: Depending on the size of the plot to be purchased (Please see details from the illustration. Which will have details of land size, price according to the characteristics of land divided for sale)
+ Treasury Department’s estimated price: 500 baht per square wah
+ Transfer terms: transfer fees for the buyer, the seller, half off
+ Trading conditions: Before the actual purchase, there must be a contract to buy and sell As stipulated by contract parties
+ Utilities: electricity, water supply
+ Land Location: San Pu Loei Subdistrict, Doi Saket District Chiang Mai Province
+ Land access: From asphalt road, visit 3013 Tha Ruea Line – Doi Saket – Bo Hin Market Enter the concrete road width of 6 meters, about 600 meters to the land.
+ Land characteristics: Prepared land for development Some parts of the plot have been planned. As well as laying the road to allow access to every plot of land
+ Land level: Land has been reclamated for many years, always on the road level, ready to build houses immediately.
+ Front of the land: The land entrance facing north. But once the plot is divided, the direction will change according to the plot of land
+ Chart: In the green town plan area Is a rural and agricultural land number 6.7
+ Current land use: This is land preparation for allocation Currently, does not use anything
+ Surrounding land conditions: on the north side next to housing estates, the other side is in rice fields and wilderness
+ Suitability of land: suitable for making land allocation for housing Due to being near the community Convenient transportation, can get in and out of the Ring 3 or from Chiang Mai – Doi Saket Road. Not far from Central Festival
+ Document type: Title deed
+ University or school: Payap University 5 kilometers, Dara College 7 kilometers
+ Department store or market: Central Festival 6 kilometers, Tha Ruea 2 kilometers, Bo Hin market 3 kilometers, Big C Extra 6 kilometers
+ Hospital: Doi Saket Hospital 8 kilometers, Macicons Hospital 7 kilometers, Bangkok Hospital 6 kilometers
+ Government office: 7 km juvenile and family court
+ Other important locations: Homepro, Sansai 5 kilometers,
+ Land price nearby: 6,000 – 15,000 baht per square wah
+ Comments: With the location And the availability of public utilities With the price of land that is not expensive can be tangible The land around Tha Rua therefore has high demand. Which is popular to buy to build houses This land answers everything, including price, location, and various land sizes. Suitable for land developers Because not much more investment Able to divide, convert, and sell immediately Or land speculators can buy and sell at a higher price than purchased because there are still quite a gap in the retail price. Or those who need land to build a house Both small plots and large plots of land are available for you to choose in the format you want.
土井沙革区坦邦圣普黎府塔鲁阿待售土地清迈府
+土地面积:从56平方华氏度到22莱伊,有许多土地。
+每平方哇价格:5,581-15,000泰铢
+售价:取决于要购买的地块的大小(请从图中查看详细信息。其中将有详细的土地面积,价格根据土地的特点划分出售)
+财政部的估计价格:每平方哇500泰铢
+转让条款:买方,卖方的转让费减半
+交易条件:在实际购买之前,必须有买卖合约根据合同方的规定
+公用事业:电力,供水
+土地位置:土井沙革区圣普黎府街道清迈府
+土地交通:从柏油马路出发,参观3013 Tha Ruea线-沙井-博欣市场输入6米的混凝土路面宽度,到地面约600米。
+土地特征:开发用地该地块的某些部分已经计划好了。以及铺设道路以允许进入每块土地
+土地级别:土地已经复垦多年,总是在道路上,准备立即建造房屋。
+土地前方:土地入口朝北。但是一旦地块被分割,方向将根据地块而改变
+图表:在绿色城市规划区域是农村和农业用地6.7
+当前土地用途:这是分配的土地准备目前,不使用任何东西
+周围的土地条件:在北侧,毗邻房屋,另一侧是稻田和荒野
+土地适用性:适合于分配住房用地由于靠近社区交通便利,可以进出3号环或从清迈-土井沙革路进出。离中央节日不远
+文件类型:地契
+大学或学校:Payap大学5公里,达拉学院7公里
+百货商店或市场:Central Festival 6公里,Tha Ruea 2公里,Bo Hin市场3公里,Big C Extra 6公里
+医院:土井沙革医院8公里,Macicics医院7公里,曼谷医院6公里
+政府机关:7公里少年和家庭法院
+其他重要地点:Homepro,Sansai 5公里,
+附近的地价:每平方哇6,000-15,000泰铢
+评论:具有位置以及公共事业的可用性用不贵的土地价格可以看得见因此,塔鲁阿附近的土地需求很高。流行购买建房这片土地可以回答所有问题,包括价格,地理位置和各种土地面积。适合土地开发商因为没有更多的投资能够立即划分,转换和出售或者土地投机者可以以高于购买价格的价格进行买卖,因为零售价格仍有很大差距。或那些需要土地盖房子的人小地块和大地块都可以按需要的格式选择。
ดูรายละเอียด รูปภาพ และวีดีโอของทรัพย์ตัวนี้เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/posts/313388640021576?__tn__=K-R หรือ
https://youtu.be/CkWv45a3Ptk
+ สอบถามข้อมูลหรือนัดชมสถานที่ ติดต่อ
+ Inquire about information or make an appointment to see the location. Contact
+ 查询信息或预约查看位置。
Tel : 089-755-3736 , 081-980-9476 , 086-431-7020
LINE ID : 0897553736 , 0819809476 : 0864317020
+ สนใจ บ้าน ที่ดิน หาบ้านเช่า คอนโด ตึกแถว + Interested in land, home, house for rent, condo building.
+ 对土地,房屋,房屋出租,公寓建筑感兴趣。 https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/
+ สินค้าของเรา : Our product : 我们的产品 https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/shop/?rt=19
– เรารับเป็นนายหน้าสำหรับซื้อขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด และอื่น ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่เจ้าของทรัพย์ยินยอมให้ติดป้ายขายหรือให้เช่าของเราในบริเวณของทรัพย์ที่จะขายหรือให้เช่า ในกรณีบ้านจะต้องเป็นบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือทำสัญญาปิดเท่านั้น
รหัสทรัพย์สิน : #Arlan_A082
#ขายที่ดิน #ท่ารั้ว #สันปูเลย #ดอยสะเก็ด #สันทราย #แยกแม่กวง #วงแหวนรอบ3 #เชียงใหม่

คำแนะนำ

ประกาศที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นประกาศที่ผู้ต้องการซื้อ-ขาย อาจเป็นเจ้าของหรือนายหน้า ได้นำเนื้อหาและรูปภาพมาลงไว้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อ-ขาย ราคา ขนาดพื้นที่ อสังหาริมทรัพย์อีกครั้ง ก่อนทำการซื้อขายจริง

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

code